IP67 Suw geçirmeýän sport fitnes akylly sagady

IP67 Suw geçirmeýän sport fitnes akylly sagady

Gysga düşündiriş:

Model belgisi: Z07 Heartürek urşuna gözegçilik sagatlary

1.32 ″ HD reňkli uly ekran

Birnäçe sport reesimi, dürli maglumatlary hakyky wagtda sinhronlaň.

Watchörite sagat ýüzi

APP ady: Dafit

Reňki: Gara, Gyzyl, çal


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

HD uly ekran bilezik
Paýhas hil taýdan durmuşdan lezzet alýar

1

Watchörite sagat ýüzi

Jübi telefonynyň albom suratlaryny saýlaň

we şahsy suratlaryňyzy surata düşüriň

adaty sagat ýüzi.

2
3

Bloodüregiň gan basyşyna gözegçilik

Beýleki şuňa meňzeş önümlerden tapawutlylykda, has köp

dürli maglumat gözegçiligini amala aşyrmak üçin amatly

we sagadyň dürli taryhy maglumatlaryna gönüden-göni serediň

öz saglygyňyza üns bermek.

Birnäçe sport rejimi real wagtda dürli maglumatlary beriň

Has tebigy maşk etmegiň tarapdary. Akyllylar

bilezik size maşk etmegi ýüklemezden dowam etdirmäge mümkinçilik berýär,

has ygtybarly we has täsirli we maksadymyza ýetiň.

4
5

Has köp aýratynlyk Amatly durmuşdan lezzet alyň

Durmuşyňyzy aňsatlaşdyrmak üçin gurlan dürli akylly funksiýalar, göçme kömekçi boluň

Habar ýatlatmasyny sypdyrmaň

Gelýän jaňy ýatlatmak / ret etmek,

WeChat QQ SMS we beýleki habar ýatlatmalary,

real wagt görnüşi we möhüm maglumatlary sypdyrmaň

6

Önümiň parametri :

Z07 akylly sagat spesifikasiýasy:
Enjam
Esasy dolandyryş çipi: GR5515I0ND
Heartürek urmasynyň datçigi: HRS3300
Bluetooth wersiýasy: BLE5.0
RAM: 160KB RAM giňeltme SPI 16MB
ROM: 64Mb
Ekran: 1.32 dýuým IPS TFT çözgüdi: 360 * 360, doly duýgur ekran
Batareýa: Li-polimer 200 mhA
Daş görnüşi tamamlamak tehnologiýasy: 2.5D aýna linza + Sink garyndysy + ABS + TPU gaýyş
Harydyň ululygy: 47.5mm * 47.5mm * 12.5mm
Akylly sagadyň esasy wezipeleri
Pedometr / kaloriýa: Goldaw
Gan basyşy, kislorod: Goldaw
Ukynyň gözegçiligi: Goldaw
Wibrasiýa motory: Goldaw
Remindatlatmak üçin jaň sagady: Goldaw
Sekundomer: Goldaw
Multisport tertibi: Pyýada ýöremek, ylgaw, suwda ýüzmek, badminton, futbol we beýleki 8 sport görnüşi
Oturylyşyk ýatlatmasy: Goldaw
Jaň ýatlatmasy / SMS ýatlatmasy: Android, iOS çagyryşlary we habar mazmuny
Beýleki sosýal mediýa itergi: SMS, Twitter, Facebook, linkedIn, Skype, Whatapp, Line, Viber, instagram we beýleki gyssagly habarlar
Dinamiki ýürek urşy: Dinamiki ýürek urşunyň gistogramma görkezilmegi we derňewi
Uzakdan kamera: Basyň, silkäň
Uzakdan dolandyryş sazy: Öňki pleýeri, indiki: tracki duruzmak üçin telefon pleýerine gözegçilik ediň
APP-iň esasy wezipeleri
Pyýada sanamak, ýürek urşunyň maglumatlary sinhronlamak: Goldaw (APP zerur)
maşk: Mil, kaloriýa, ädimler
Ukynyň gözegçiligi: Ukynyň hili, uklamagyň we oýanmagyň wagty, çuňňur we ýeňil uky wagty
Taryh maglumatlary: Heartürek urşy, gan basyşy, uky, maşk
Jaň sagadynyň sazlamalary: Goldaw
Bilezik ýagtylygyny sazlamak: Goldaw
Jaň ediň, ýüzüňize serediň: Düzülip bilner
Gabat gelýän
Programmanyň ady: Dafit
Programma dili goldawy: Iňlis, koreý, nemes, ispan, ýapon, fransuz, italýan, rus, portugal, arap, ukrain dilleri
Programma üpjünçiligi dili: Programma üpjünçiligi dilleri: Iňlis, Nemes, Koreý, Ispan, Japaneseapon, Fransuz, Rus, Arap, Ukrain, Portugaliýa
Bluetooth wersiýasy: 5.0 teswirnama
Jübi wersiýasy goldaýar: IOS 9.0 ýa-da Android 4.4 ýa-da ondan ýokary

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň