Intakyn dizaýn we funksiýa Durmuşda has köp tejribe alyň

Intakyn dizaýn we funksiýa Durmuşda has köp tejribe alyň

Gysga düşündiriş:

Model belgisi: HW33 Ekran: 1.69 ″ TFT doly ekran, 240 * 280 ýokary kesgitli

Ussat çip: Nordic 52840 esasy dolandyryş çipi

Programmanyň ady: CO-FIT Ganyň kislorodyny hakyky ölçemek

Adaty reňk: Gara, Gök, Greenaşyl


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

açyk sport modasy WatchR takyk ýerleşişi

HW33 GPS watch (1)

6 esasy aýratynlyk

1

HD displeý

1.69 dýuým 240 * 280 ýokary kesgitli oýun, super retina ähli howa oýunlary.

2

GPS takyk ýoly

lt global GPS 、 GLONASSand Beidou-da üç sany emeli hemra ýerleşiş ulgamyny goldaýar we çylşyrymly gurşawda hiç wagt ýoluny ýitirmeýär.

 

3

Termometriýa

ACNT180 ýokary takyklykly iki pinli sanly impuls çykyş temperatura datçigini ulanyp, temperaturany islän wagtyňyz ölçäp bilersiňiz we fiziki ýagdaýyňyza islendik wagt düşünip bilersiňiz.

4

Saglyk gözegçiligi

Heartürek urşuna, gan basyşyna we gan kislorodyna 24 sagat gözegçilik ediň we islän wagtyňyz fiziki ýagdaýyňyzy özleşdiriň.

 

6

Sport tertibi

Dürli sport kodlarynda awtomatiki tanamak, ädimler, aralyk, wagt, kaloriýa, dinamiki maglumatlary üpjün ediň, maglumatlary saklaň we ýatda saklaň.

7

IP67 Suw geçirmeýän

IP67 suw geçirmeýän, doly ýapylan gurluş, integral injeksiýa galyplary.

“Nordic52840” esasy dolandyryş çipini, “fusionvc32” datçigini ulanyp, özboluşly algoritm bilen bilelikde saglyk maglumatlaryňyzy islendik wagt gözegçilik edip bilersiňiz, saglyga howp abandyrýar.

2
HW33 GPS watch (3)
HW33 GPS watch (3) - 副本

Bedeniňiziň temperaturasyny takyk ölçäň

ACNT180 ýokary takyklykly iki pinli sanly impulsyň temperatura datçigini ulanyp, temperaturany islendik wagt ölçäp bilersiňiz we fiziki ýagdaýyňyza islendik wagt düşünip bilersiňiz.

Meas Ölçeg ýalňyşlygy diňe ± 0,2 is

1
3

“Näbelli” takyk ýerini öwreniň

lt dünýädäki üç sany emeli hemra ýerleşiş ulgamyny goldaýar, kyn şertlerde hiç wagt ýoluny ýitirmeýär we ýekeje GPS-den yzarlamak aňsat.

Önümiň parametri

4

önümiň ady : SPORT SMART WATCH

Esasy çip : Nordic52840 esasy dolandyryş çipi

Ekranyň ululygy : 1,69 dýuým doly ekran

Karar : 240 * 280

Material : Metal + HK

Sensor : ACNT180 -okary takyklyk iki sanly sanly impulsyň çykyş temperatura datçigi. vC32 hakyky gan kislorody

Batareýanyň görnüşi ith Lityum polimer batareýasy

Batareýanyň kuwwaty : 4.2V 350mAh

Garaşmak wagty : 9-12 gün

Zarýad beriş wagty : 1.5s

RAM : 64MB

Gabat gelýän ulgam : Android4.4 we ondan ýokary IoS8.2 we ondan ýokary

 

Above aboveokardaky maglumatlar, laboratoriýa ölçegleriniň hemmesi, hakyky ulanylyşy dürli ýagdaýlara görä birneme üýtgeşik bolup biler

Önümiň parametri :

HW33 Sports GPS akylly sagat spesifikasiýasy:
Önümiň ululygy: 240mm * 37.5mm * 11,9mm
Agramy: 45g
Daş görnüşi: Metal + HK
Gabat gelýän ulgam: Android 4.4 we ondan ýokary, IOS 8.2 we ondan ýokary 
FLASH ýady: RAM: 64M
Karar: 240 * 280 TFT
Görnüşi: Doly duýgur ýokary kesgitli uly reňkli ekran  
Esasy çip : Nordic52840
GPS çipi:  UBLOX 7020
PPG datçigi: VC32S hakyky gan kislorody
Sensor: ACNT180Hokarky takyk iki pinli sanly impulsyň temperatura datçigi
Batareýanyň kuwwaty: 350mAh
Zarýad beriş wagty: Takmynan 3-4 sagat
Ömrüň wagty: Iş wagty: 7 gün, garaşma wagty: 15 gün, Sene tygşytlamak: 7 gün
Zarýad bermegiň görnüşi: Magnit sorujy zarýad
Suw geçirmeýän dereje: IP67
Esasy wezipe: GPS hereket tertibi, bedeniň temperaturasyna gözegçilik, dinamiki üznüksiz ýürek urşy, gan kislorodyna gözegçilik, gan basyşy, Aýbaşy dolandyryşy, uky gözegçiligi, içgi ýazgylary we ýatlatmalar, ädimler, aralyk, wagt, kaloriýa, Gelýän jaňlar, Habarlar, Weçat, Twitter, Facebook, QQ we beýleki habar          
Köp sport re modeimi:  Ylgaw (Roadol ylgawy, Geçiş ýoly, pyýada ýörelgesi, ýapyk ylgaw), münmek, basketbol, ​​welosiped (Daşarda welosiped sürmek, ýapyk welosiped sürmek), GYM (Güýç, aerobika, ýoga, pyýada ýörelgesi.)
APP dili: Rus, Indoneziýa, Nemes, Italýan, Çeh, Japaneseapon, Fransuz, Simönekeý Hytaý, Adaty Hytaý, Iňlis, Portugaliýa, Ispan, Arap, Koreý
Haryt dili: Hytaý, Iňlis, Japaneseapon, Nemes, Koreý, Ispan, Fransuz, Italýan Portugaliýa, Arap, Rus, Gollandiýa, Hindi Çeh, Polýak
Gaplamak: 1 * Smartwatch, 1 * Zarýad beriş kabeli, 1 * Görkeziş sahypasy, 1 * Gaplamak gutusy 

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň