hoş geldiňiz

Biz hakda

Şençzhenen Orebo Technologies ltd. 2014-nji ýylda döredilen, akylly geýilýän önümleri, Simsiz zarýad berijileri, Hytaýda nauşnikleri baýrakly işläp düzüjisi we eksportçysy bolup, bu pudakda elmydama öňde durýar.

Şençzhenen şäherinde ýerleşýän ştab-kwartiramyz we ammarymyz bilen, Orebo önümleri BSCI / ISO9001: 14001 kepillendirilen zawodda ýygnalýar, hilini gowy gözegçilikde saklamak üçin her pursatda ýerdäki QC barlag önümçilik liniýamyz. Soňky ýyllarda önümlerimiz ABŞ-nyň “Walmart”, “QVC” we ş.m. meşhur kärhana ýaly 20-den gowrak ýurtda satylýar.

Orebo, dinamiki, ösýän pudakda müşderilerimiz we hyzmatdaşlarymyz üçin gymmatlyk döretmäge mümkinçilik berýän ägirt uly çeşmeleri, bilimleri we sarp ediji tehnologiýa tejribesini ulanyp, ösmegini dowam etdirýär, “qualityokary hilli, müşderi ilki” biziň wezipämiz, hemişe täze önümler hödürläris we win-win peýdasyny almak üçin müşderimize iň gowy hyzmatlar.

pudaklary

Täze taslama: Çagalar üçin potty okuw sagady

Müşderiniň islegini kanagatlandyrmak üçin ene-atalara hajathana okuwynyň iň uly meseleleriniň birini çözmäge kömek edip biljek güýçli okuw sagadyny taýýarladyk - çagalaryna hajathana gitmäge synanyşmagy ýatladyň. Saýlawlar üçin iki wersiýa: 7, toparlaryň sanalýan wagt sazlamasy, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180mintues. Ene-atalar tarapyndan 15 topar duýduryş sagady sazlamasy, ony hakyky ýagdaýa görä düzüp bilersiňiz. Çagalary begendirjek gaýyşdaky dürli çeper eserler bilen küýzeli sagadymyz, bilege daňylan küýze sagady, çagalara hajathana gitmek ýa-da suw içmek üçin gyzykly saz ýa-da wirusly duýduryş bilen ýatladylar, gowy endiklere kömek eder.

 • IP67 Waterproof Sport Fitness Smartwatch

  IP67 Suw geçirmeýän sport fitnes akylly sagady

  HD uly ekran bilezikWisdom ýokary hilli durmuşdan lezzet alýar omörite sagat ýüzi Jübi telefonynyň albom suratlaryny we şahsy suratyňyzyň keşbi hökmünde selefi suratlaryny saýlaň. Heartürek urmasynyň gan basyşyna gözegçilik Beýleki şuňa meňzeş önümlerden tapawutlylykda, dürli maglumat gözegçiligini amala aşyrmak we saglygyňyza üns bermek üçin sagadyň dürli taryhy maglumatlaryny gönüden-göni görmek has amatlydyr. Birnäçe sport reesimi Hakyky wagtda dürli maglumatlary beriň Biz has köp çykyş edýäris ...

 • Sport smart watch with bluetooth calling

  Bluetooth jaňy bilen akylly sagat sporty

  SMART WATCH Ajaýyp bilek üýtgeşikdir Doly duýgur ekranly sport bilezigi Master çip Täze ussat çip Rtl8762D täze ussat çipi, sportda, aýdym-sazda we gözegçilikde täsirli ösýär we täzelik tükeniksiz. 24 sagatlyk ýürek urşuna gözegçilik, AI akylly ýürek urşy algoritmi bilen gurlan, içindäki SC7A20 tizlenme datçigi, ýürek urşuna gözegçilik etmek we gan kislorod bilen doýmak gözegçiligini amala aşyrýar. Uzak batareýa ömri, çäksiz gyzykly Köp ölçegli ...

 • Smart watch with Bluetooth call

  Bluetooth jaňy bilen akylly sagat

  SMART WATC H Ajaýyp bilek üýtgeşikdir Doly duýgur ekranly sport bilezigi 24 sagatlyk ýürek urşuna gözegçilik Gurlan SC7A20 tizlenme datçigi, AI akylly ýürek urşunyň algoritmi bilen bilelikde ýürek urşuna gözegçilik edýär we ganyň kislorod bilen doýgunlygyny gözegçilikde saklaýar. Birnäçe sport reesimi Dürli maşk reesimlerini, hakyky wagtda maşklaryň dowamlylygyny, ýürek urşunyň kaloriýasyny sarp etmegi, ädimleri we aralygy üpjün ediň, maşk ýagdaýyňyzy yzarlaň. Surata alyň ...

 • Square screen body temperature smart watch

  Kwadrat ekranyň bedeniniň temperaturasy akylly sagat

  24 sagatlyk ýürek urşuna gözegçilik Saglygyňyza üns beriň Heartürek urşunyň hakyky wagtyna gözegçilik ediň, ýürek urşuny islendik wagt barlaň we ýürek saglygynyň ýagdaýyna wagtynda düşüniň. Mundan başga-da, ýürek urşy aşa ýokary ýa-da gaty pes bolanda, şeýle bolar haýal etmän size habar berýär. Ganyň kislorod bilen doýgunlygyna takyk gözegçilik etmek Ganyň kislorod derejesine adamyň umumy saglygyny ölçemek üçin esasy görkeziji bolup durýar. Bedeniň kislorody siňdirmek ukybyna we berilýän kislorodyň mukdaryna düşünmäge kömek edýär ...

 • Heart Rate Monitor Smart Watch Band

  Smartürek urşuna gözegçilik edýän akylly sagat topary

  “Smart Watch” ýeňil we kiçi inedördül ekran 40g ýeňil dizaýn - 30 günüň dowamynda az güýji sarp edýän günüň dowamynda işleriň yzygiderli yzarlanmagy Pes funksiýaly reňkli ekran, öndürijiligi ýokarlandyrmak Bir zarýadda 30 güne çenli * Birnäçe c ...

 • Intimate design and function Get more life experiences

  Intakyn dizaýn we funksiýa Has köp ömrüňi alyň ...

  açyk sport modasy “WatchR Precise Positioning” 6 ýadro aýratynlygy “HD Displeý” 1,69 dýuým 240 * 280 ýokary kesgitli oýun, super retina howa-howa oýny. GPS Precise Trajectory lt global GPS 、 GLONASSand we Beidou üç emeli hemra ýerleşiş ulgamyny goldaýar we hiç haçan gurşaw şertlerinde ýoluny ýitirmeýär. Termometriýa ACNT180 ýokary takyklykly iki pinli sanly impuls çykyş temperatura datçigini ulanyp, temperaturany islän wagtyňyz ölçäp bilersiňiz we düşünip bilersiňiz ...

Içerki
Jikme-jiklikler

Music-smart-watches-6
 • 1.69 dýuým HD doly ekran

 • 24 sagat HRmonitoring we kimdir biriniň temperaturasyny ölçemek

 • Ultra inçe metal korpus

 • Birnäçe aýlaw we öz-özüňi kesgitlemek